Vilkår

1. Generelt om utførelsen av oppdraget

Alle oppdrag vi påtar oss vil bli utført i henhold til de krav som gjelder for advokater og rettshjelpsvirksomhet. Bestemmelser om dette finnes blant annet i domstolsloven kapittel 11 (advokatforskriften).

2. SKRIFTLIG OPPDRAGSBEKREFTELSE

Når vi har påtatt oss et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse fra oss. Oppdragsbekreftelsen angir rammene for oppdraget, og innholder opplysninger om timepris, framdriftsplan og varighet.

3. TAUSHETSPLIKT OG DISKRESJONSPLIKT. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Alle opplysninger knyttet til klienter behandles fortrolig. Også selve klientforholdet behandles fortrolig. Med mindre klientforholdet allerede er kjent, vil vi verken bekrefte eller avkrefte et klientforhold.

4. SAKENS OPPLYSNING. KLIENTSAMARBEID

Våre råd vil alltid være basert på de faktiske opplysningene klientene gir oss. Dersom en klient gir oss uriktige faktiske opplysninger eller holder tilbake informasjon, vil dette derfor påvirke kvaliteten på våre råd. Det er derfor svært viktig at klientene gir oss korrekte og fullstendige opplysninger. For å kunne utføre oppdraget, er vi dessuten avhengig av å få tilbakemeldinger fra klienten i ulike sammenhenger, f. eks hvor motparten har krevd framlagt et bevis eller kommet med faktiske anførsler som bare klienten kjenner sannhetsgehalten i. Det er også viktig at tilbakemeldinger gis i rimelig tid før utløp av frister.

5. ADVOKATENS INTEGRITET

Vi vil så langt det er mulig etterkomme klientenes ønske med hensyn til framgangsmåten i en sak. Dersom klienten ikke vil følge våre råd, eller ber oss om å følge en fremgangsmåte vi ikke er enige i, forbeholder vi oss imidlertid retten til å frasi oss oppdraget. Vi vil ikke under noen omstendigheter fremføre anførsler eller opplysninger vi vet er usanne eller uriktige, eller dersom fremgangsmåten ellers ville stride mot gjeldende rettsregler og/eller god advokatskikk.

6. HENVENDELSER TIL OG FRA MOTPART

Alle henvendelser i saken skal gå gjennom oss. En klient skal ikke selv ta kontakt med motparten, dennes advokat eller andre involverte hvis det ikke er avklart på forhånd. Dersom klienten mottar henvendelser fra motparten/motpartens advokat, skal han be om at henvendelsen rettes til oss. Dette er nødvendig for at det ikke skal oppstå misforståelser eller motstridende utsagn, og for at vi skal være fullt orientert til enhver tid.

7. TILBAKEMELDINGER OG LØPENDE ORIENTERING OM SAKSGANGEN

Alle klienthenvendelser vil bli besvart så fort det er praktisk mulig for oss. Klienten vil få kopier av all inn- og utgående korrespondanse i saken. Klienten holdes løpende orientert om utviklingen i saken, også når det gjelder spørsmål klienten må ta stilling til og om sin egen vurdering av saken.

8. SALÆR

Salæret fastsettes i henhold til Den Norske Advokatforenings salærveiledning. I utgangspunktet beregnes salæret med bakgrunn i medgått tid, annet kan imidlertid avtales. Vi presiserer at vi ikke har ansvar for sakens resultat med mindre det uttrykkelig er avtalt klienten bare skal betale dersom det oppnås et bestemt resultat ("n o cure no pay".) Det faktureres for arbeidet med jevne mellomrom, fortrinnsvis en gang i måneden. Oppdrag av kortere varighet enn en måned faktureres når oppdraget er avsluttet. På forespørsel gir vi et overslag av hva salæret vil kunne bli og gjør oppmerksom på at overslaget ofte vil være basert på en rekke usikre forutsetninger. I start av oppdrag har vi vanligvis ikke tilstrekkelig oversikt over situasjonen til å kunne beregne tidsbruken, således vil overslaget derfor kun være av veiledende karakter. I den grad overslaget skal kunne påberopes av klienten, må det være avgitt skriftlig. Det samme gjelder avtaler om salærets størrelse, maksimumsbeløp e.l. Det er klienten som er ansvarlig for innbetalingen av salæret, selv om det foreligger rettshjelpsforsikring eller motparten blir pålagt å erstatte klientens saksomkostninger. Vi forbeholder oss retten til å innkreve salær uavkortet selv om forsikringsselskapet bare aksepterer en del av salæret. Det samme gjelder dersom domstolen reduserer salærkravet når den tilkjenner klienten saksomkostninger fra motparten.

9. OPPDRAGETS VARIGHET

Oppdraget løper til det blir oppsagt av klienten eller oss. Vi har rett til å si fra oss oppdraget dersom en klient ikke vil følge våre råd, dersom han/hun har gitt oss ukorrekte eller ufullstendige opplysninger, dersom han/hun ikke betaler salær/forskudd eller dersom det inntrer andre slike forhold som nevnt i advokatforskriften kapittel 12 pkt 3.1.6.

10. ANSVARSFORSIKRING

Samtlige advokater har stilt sikkerhet via norsk skadeforsikringsselskap for mulig erstatningsansvar overfor klienter. Advokatfullmektiger er dekket gjennom forsikringen for sin (sine) prinsipal(er). Sikkerheten er begrenset oppad til NOK 2.000.000,- pr. oppdrag. Vi oppgir alltid hvilken advokat som i den enkelte sak er ansvarlig for oppdraget.

11. KLAGE

Dersom klienten mener advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med loven, kan han klage til advokatforeningens disiplinærutvalg for Nord-Norge kretser. For nærmere orientering om disiplinærordningen viser vi til artikkelen klage på advokat på Advokatforeningens hjemmeside.